Hjem   >   Om Link Nordic AS   >   Salgs og leveringsbetingelser avd electronics

Salgs og leveringsbetingelser avd electronics

 

1. Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper med mindre annet er skriftlig avtalt

2.Avtalinngåelse
Bindende kjøpsavtale er inngått når en ordre fra kjøper er bekreftet i en skriftlig ordrebekreftelse fra selger eller når selger skriftlig har akseptert en bestilling fra kjøper. Eventuelle feil i ordrebekreftelsen må meddeles selger innen 6 dager.

3. Tilbuds gyldighet
Tilbud er gyldige i 30 dager fra tilbudsdato, men mindre annet er angitt i tilbudet.

4. Levering
a) Leveringstid
Dersom levering ikke skjer fra selgers lager, vil leveringstiden som er oppgitt være basert på opplysninger fra selgers leverandører.
Selger er ikke ansvarlig for leverandørens eventuelle forsinkelser eller kansellering.

b) Leveringssted og forsendelse
Er det skriftlig avtalt at varen skal leveres hos kjøper, skjer forsendelsen av det kjøpte, samt eventuell spesiell emballasje som forsendelsen nødvendiggjør, for kjøpers regning og risiko. Forsendelsen skjer med transportør selger velger såfremt ikke annet er skriftlig avtalt. Varen anses som levert til kjøper når den er overlatt til transportøren.

Levering skjer på selgers forretningsadresse dersom dette følger av avtalen eller dersom leveringssted ikke er særskilt avtalt. Kjøper overtar risikoen for varen dersom varen ikke hentes til avtalt tid.

5. Priser og prisjusteringer
Selgers prislister er veiledende og prisen for det kjøpte vil alltid være den som følger av ordrebekreftelsen. Den avtalte prisen er eksklusive mva og angitt i NOK med mindre noe annet er spesifikt angitt.

Prisen er basert på gjeldende valutakurser, avgifter, tollsatser og internasjonale råvarepriser mv. på tidspunktet for oversendelsen av ordrebekreftelsen. Hvis det skjer endringer i forannevnte forhold, kan selger endre den avtalte prisen tilsvarende.

6. Betalingsbetingelser
Betaling skal skje innen 30 dager fra faktruradato dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente som angitt i ordrebekreftelsen.

 

7. Undersøkelse og reklamasjon

Kjøper har plikt til å undersøke  de leverte varene straks de er mottatt.
Reklamasjoner må skje skriftlig og straks en eventuell mangel er oppdaget. For åpenbare mangler må reklamasjon skje seneste 8 dager etter at varen er mottatt. Kjøpers reklamasjonsrett bortfaller i alle tilfelle 6 måmeder etter levering. Reklamasjonsretten bortfaller også hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke, eller hvis betalingsbetingelsene ikke oppfylles, eller hvis varene er skadet som følge av ukyndig behandling.

Erkjenner selger at varen er mangelfull, har selger rett til, etter eget valg, å levere ny vare eller å utbedre feilen. Forsendelse til og fra selger skjer for kjøpers regning og risiko.

8. Garanti
Selger garanterer leverte varer såfremt disse er dekket under leverandørens garantibestemmelser. Garantien bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke, eller hvis betalingsbetingelsene ikke oppfylles, eller hvis varene er skadet som følge av ukyndig behandling. Garantitiden løper fra varene er levert.

9. Reparasjoner
Reparasjoner som ikke omfattes av garanti eller selgers reklamasjonsansvar bekostes i sin helhet av kjøper.

10. Ansvar
Selger skal til avtalt tid levere feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner. selger er imidlertid ikke ansvarlig for skade eller tap som, direkte eller indirekte måtte oppstå som følge av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader eller indirekte tap.Det samme gjelder ved forsinket levering fra selger. Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.

11. Retur
Retur av leverte varer kan bare skje etter selgers skriftlige samtykke. Retur skjer for kjøpers regning og risiko.

12. Annulering og endring
Annulering eller endring av kjøpsavtalen kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger.

13. Salgspant
Selger har panterett i leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvistespørsmål
Alle tvister vedrørende kjøpekontrakten skal avgjøres etter norsk rett.

 

BjørnNyjordet_small
Contact us:

Bjørn Nyjordet

Bjørn Nyjordet
Sales Manager Electronics
Mobile: + 47 932 26 890