1. Innledning

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder foran andre leveringsbetingelser og dokumenter så langt de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellompartene.

1.2 Link Nordic har rett til å utføre kredittsjekk av Kjøper. Dersom resultatet av kredittsjekken ikke er tilfredsstillende etter Link Nordics rutiner, kan Link Nordic avvise bestillinger fra Kjøperen.

2. Tilbud – Priser

2.1 Tilbud gitt av Link Nordic gjelder i det tidsrom angitt i tilbudet, eller hvis dette ikke er angitt i fem virkedager.

2.2 Prisene baseres på de til enhver tid gjeldende priser. Alle priser er angitt eks. MVA, hvis ikke annet fremkommer skriftlig.

3. Småordretillegg, kapptillegg, pakningsbrudd og andre tillegg

3.1 Ved bestillinger med netto ordreverdi under kr. 1000,- beregnes småordretillegg på kr. 100,- For varer som bestilles fra underleverandør vil Kjøper også kunne bli belastet med andre omkostninger som frakt, ekspedisjonsgebyr m.m.

4. Produktinformasjon

4.1 Alle data (inkl. priser) som finnes i produktinformasjoner og prislister er kun bindende i den utstrekning det er særskilt skriftlig avtalt.

4.2 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materiell forblir Link Nordics eiendom.

Kjøper har ingen rett til å bruke disse på andre måter enn det som er skriftlig og uttrykkelig avtalt.

5. Levering og forsendelse

5.1 Varer som leveres fra Link Nordics hovedlager leveres EXW (ex works Askim-Norge) ihht. Incoterms 2010 med mindre annet er spesielt avtalt. Link Nordic ansvarer ikke for tap eller skade på varer etter forsendelse fra Link Nordic lager dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Hvis Kjøper unnlater å ta imot leveransen til avtalt tid, skal Kjøper likevel betale ved forfall. Unnlater Kjøper å motta leveransen, kan Link Nordic kreve kompensasjon for de ekstra kostnader, herunder frakt- og lagringskostnader, som Kjøpers manglende mottak medfører for Link Nordic.

6. Betalingsbetingelser

Hvis ikke annet er avtalt forfaller leveranser til betaling 10 dager fra fakturadato, som er samme dag som varene sendes ut til Kjøper fra Link Nordic. Er det avtalt delleveranse, kan Link Nordic sende faktura etter hver delleveranse. Ved forsinket betaling belastes Kjøperen med forsinkelsesrente som er påført faktura, pt 12 %. Link Nordic forbeholder seg retten til å nekte å akseptere bestillinger og/eller stanse leveringer dersom kredittgrense gitt av Link Nordic er overskredet, eller det foreligger mislighold av tidligere fakturaer.

7. Salgspant – sikkerhet

Link Nordic forbeholder seg salgspant i de solgte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Link Nordic forbeholder seg retten til å kreve annen sikkerhet i tillegg eller i stedet for salgspant. Kjøper har ikke rett til å videreselge leverte produkter som er beheftet med salgspant før hele kjøpesummen med omkostninger er betalt.

8. Leveringstid

Den oppgitte leveringstiden er veiledende, med mindre det uttrykkelig fremgår skriftlig i ordrebekreftelsen eller i skriftlig avtale at den er bindende.

9. Undersøkelsesplikt

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt, og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser, og forholdet burde vært oppdaget ved undersøkelsen, bortfaller Link Nordics mangelsansvar.

10. Produktansvar

Med de begrensninger som følger av produktansvarslovens (lov av 23.12.1998 nr. 104) ufravikelige bestemmelser, er Link Nordic kun ansvarlig for personskade hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes grove feil eller forsømmelser begått av Link Nordic eller noen som han svarer for. Link Nordic har ikke noe ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer mens varen er i Kjøperens besittelse. Heller ikke har Link Nordic ansvar for skade på produkter fremstilt av Kjøperen, eller på produkter der disse inngår.

11. Ansvar for forsinkelser

Link Nordic er bare ansvarlig for tap påført Kjøperen som følge av Link Nordics forsinkelse, dersom dette er skriftlig avtalt på forhånd, og uansett begrenset oppad til 7,5 % av kjøpesummen for den forsinkede vare.

12. Ansvar for feil eller mangler

12.1 Dersom Kjøper ved mottak av den enkelte leveranse avdekker fraktskader, eller at enkeltvarer har synlige feil eller mangler, jf. Kjøpers undersøkelsesplikt etter pkt. 9 ovenfor, må Kjøper melde fra til Link Nordic uten ugrunnet opphold, som normalt er innen 7 dager etter varemottak. Leveranseavviket skal dokumenteres med angivelse av pakkseddelnummer, antall kolli, vekt m.m. som er skadet overfor transportør og Link Nordic. NB! Transportskader må være anmerket på fraktbrevet og signert av sjåfør. Ved korrekt innmelding av skade, feil eller mangel, vil Link Nordic avhjelpe mangelen.

12.2 Hvis ikke annet er avtalt er Link Nordic i en periode på 12 måneder etter at den enkelte leveranse er mottatt av Kjøper ansvarlig for å utbedre skjulte feil og mangler som Kjøper ikke hadde mulighet til å avdekke i sin inspeksjon etter pkt. 9. Dette forutsetter at Kjøper har reklamert skriftlig uten ugrunnet opphold.

12.3 Varer som har feil eller mangler skal returneres Link Nordic. Link Nordics ansvar for feil og mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter Link Nordics valg. Omlevering gjøres ved levering av erstatningsvare på samme eller tilsvarende måte som opprinnelig vare har blitt levert av Link Nordic. Link Nordic er ikke forpliktet til å betale erstatning for eventuelt tap som følge av mangelen. Link Nordic er heller ikke ansvarlig for kostnader til videretransport fra leveringssted, demontering, installasjon, deponering eller lignende i forbindelse med reparasjon eller omlevering, og Kjøper kan heller ikke kreve erstattet slike kostnader ved eventuell dekningstransaksjon.

12.4 For erstatningsdeler som leveres i forbindelse med utbedring av mangel som Link Nordic svarer for, gjelder ingen egen reklamasjonsperiode. Reklamasjon for slike deler utløper samtidig med utløpet av reklamasjonsperioden for den opprinnelige leveransen.

12.5 Mangelsansvaret gjelder ikke dersom:

Det er gjort inngrep i varen uten Link Nordics samtykke.

Varen er skadet som følge av ukyndig behandling i henhold til teknisk dokumentasjon.

Varen er skadet som følge av feil bruk og/eller feil montasje eller kobling av varen eller brudd på offentlige bestemmelser.

Skaden følger av alminnelig slitasje og elde som følger av normal bruk, mangelfullt vedlikehold elleroverbelastning av leveransen.

13. Garanti

13.1 Garantitiden varierer for produkt til produkt og avhenger av hvilken garanti produsent av det aktuelle produkt har gitt.

13.2 Garantien videreføres av Link Nordic på identiske vilkår som den enkelte produsent gir for produktet. Garantien dekker material- og produksjonsfeil, og er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter Link Nordics valg. Pkt. 12, 3-5 gjelder tilsvarende.

14. Erstatningsbegrensning

Ved forsinkelse, mangler eller andre krav i tilknytning til avtalen er Link Nordic ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte innsparingsmuligheter, krav fra tredjepart eller annen konsekvensskade påført Kjøperen. Maksimal erstatning knyttet til den enkelte leveranse er begrenset til en sum tilsvarende vederlaget for den aktuelle leveransen.

15. Fritakelsesgrunner (Force Majeure)

Følgende omstendigheter skal anses som fritakelsesgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: Lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, (stengte veier/togforbindelser m. m.) alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeids- kraft, innskrenkinger av krafttilførsel eller forsinkelse av leveranse fra underleverandør.

16. Retur av varer

16.1 Retur kan kun skje når det er skriftlig avtalt og utfylt retur-dokument er mottatt. For at returen skal kunne godkjennes og kreditering gjennomføres, må kopi av returdokumentet legges sammen med varen. Varene må være kjøpt av Link Nordic. Varene sendes til angitt sted. Kjøper betaler returfrakten og bærer selv risikoen for varen frem til anvist lagersted.

16.2 Varer som ikke er lagervare hos Link Nordic AS, tas i retur hvis Link Nordics AS selv har returrett til sin leverandør, i henhold til leverandørens betingelser, mot beregning av returgebyr og fraktkostnader, minimum 30 % returgebyr.

16.3 Dersom varen er levert i original emballasje, må varen returneres i samme emballasje. Varer som selges i hele forpakninger tas ikke i retur når brudd er foretatt.

17. Tvister

17.1 Enhver tvist som måtte oppstå i anledning av avtalen mellom Kjøper og Link Nordic, avgjøres etter norsk rett.

17.2 Tvister som måtte oppstå i anledning avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de ordinære domstolene, med Follo og Nordre Østfold tingrett som verneting.

LinkNordic salgs og leveringsbetingelser (PDF)