Miljø, samfunnsansvar og bærekraft er viktig for Link Nordic

Vi setter krav til oss selv om at vi skal være en god arbeidsplass som er inkluderende og som bidrar til verdiskapning. Vi skal tilby tjenester og produkter som støtter opp om et bærekraftig samfunn og være det naturlige førstevalget. Vårt forbruk og produksjon skal være med på å få kunder og leverandører vi jobber med i til å ta stadig mer grønne valg.

Samfunnsansvar

Link Nordic ønsker å bidra positivt for lokalsamfunnet og til en bærekraftig utvikling av regionen vår. Vår beliggenhet i Østfold, med nærhet til fantastisk friluftsliv og et rikt idretts- og kulturliv er noe vi ønsker å ta godt vare på. Dette er viktig for oss, vi ønsker å sikre at regionen er et attraktivt sted både for å ha et godt arbeidsliv men også et rikt liv på fritiden. Vi ønsker at Østfold skal være en attraktiv region å bosette seg i, og dette gjør vi ved å være en spennende arbeidsplass og en aktiv aktør gjennom ulike profesjonelle nettverk, og gjennom spons og støtte til allmennyttige formål som idretts- og kulturlivet.

Etikk

Etiske retningslinjer
Link Nordic har etablert et sett med etiske retningslinjer som regulerer selskapets forretningspraksis og også våre medarbeideres atferd. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsansvar, herunder motarbeidelse av korrupsjon, hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping, diskriminering og skade på miljø og klima.

Selskapets etiske retningslinjer regulerer medarbeidernes adferd i alle relasjoner der Link er involvert.

Etikk i leverandørkjeden
I Link Nordic jobber vi kontinuerlig for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Retningslinjene uttrykker klare holdninger mot bl.a. all form for korrupsjon.

Retningslinjer for etisk handel (PDF)

Code Of Conduct (PDF)

Link Nordic`s Conflict Minerals Policy (PDF)

Miljø
Vår miljøpolicy er utarbeidet som et grunnlag for alt miljøarbeidet som skal foregå i bedriften. Dette gjelder både det indre miljø / arbeidsmiljø (HMS) og det ytre miljøet.

Vi er en miljøbevisst bedrift, som gjennomfører kildesortering, håndterer alt avfall på en forsvarlig måte, og vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppfyller til enhver tid lovbestemte krav. Det er gjennomført vellykkede satsninger for å øke sorteringsgraden av avfall samt å redusere total mengde avfall. Vi har avtale med godkjente returselskap.

Grønt fokus
I de siste årene har vi et høyt fokus på energisparing og redusert miljøavtrykk. Det er blitt gjennomført en rekke tiltak for å redusere energiforbruket gjennom vedlikehold av bygningsmasser og energimerking.